MẪU HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA
Hợp đồng số ……../HĐKG

Hợp đồng này được thành lập ngày … tháng … năm ….
Tại: ……………………………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm:

1. BÊN GIAO HÀNG: …………(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ……………..…………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….
Đại diện là ông (bà): …………………………………… CMND số ………………………….…………
Cấp ngày …………………… tại ………………………………………………………….………………

2. BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: ………….. (tên cửa hàng, siêu thị)
Đại diện là: ……………………………. CMND số ……………………..……………………………….
Cấp ngày …………………… tại …………………………………………………………..……………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..……………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gởi hàng hóa với các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
1. Bên chủ hàng …………………. Giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gởi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

Số TT    Tên hàng   Đơn vị tính     Số lượng    Đơn giá     Chiết khấu     Thành tiền    Ghi chú

                           Cộng tuyển nhân viên xuất nhập khẩu hà nội

2. Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
3. Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gởi những mặt hàng chậm luân chuyển.
Điều 2: Quy cách giao nhận hàng
1. Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).
2. Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.
Điều 3: Phương thức thanh toán khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm
Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).
Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ cửa hàng
1. Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.
2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.
Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa khóa học xuất nhập khẩu thực tế
1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.
2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.
Điều 6: Chấm dứt hợp đồng
Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.
Điều 7: Giải quyết tranh chấp
Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.
Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá tị như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                                                       ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG
Ký tên                                                                                                     Ký tên

Dowload tại: mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa

Sản Phẩm Liên Quan